Opracowana przez dra Marcina Sitarka metoda opiera się na wykorzystaniu różnych czynników biologicznych. Nasze działania zawsze są zgodne z przyrodą i są dostosowane do indywidualnych warunków panujących w konkretnym zbiorniku wodnym. Stosujemy zarówno wiele preparatów mikrobiologicznych o szerokim spektrum działania, jak i rośliny wodne czy organizmy zwierzęce (bezkręgowce, ryby – współpracujemy z różnymi hodowcami z terenu całej Polski). Poniżej przedstawiamy niektóre z naszych projektów.

Staw w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego

Zbiornik ten jest położony w bliskim sąsiedztwie pól uprawnych i szklarni. Zasilany jest wodą niezwykle bogatą w biogeny (azot, fosfor, itd.), co powoduje ogromne zakwity glonów. Woda brudna i zanieczyszczona, dno bardzo zamulone. Zaawansowane procesy gnilne – duża ilość mułu, wyraźne wyczuwalny zapach amoniaku i siarkowodoru. Staw, ze względu na jego niewielką powierzchnię udało się oczyścić w ciągu miesiąca.

Kompleks parkowo – pałacowy w Piotrkowie Trybunalskim

Zbiornik wodny znajdujący się w Dzielnicy Byki, należy do Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Przed rekultywacją – stawy mocno zeutrofizowane – zamulone, zanieczyszczone. Niewiele wody, za to warstwa mułu przekraczająca 50 cm. Po rekultywacji – po prostu drugie życie stawów. Zniknął muł, woda czysta i przejrzysta, a nad jeziorka wróciły ptaki. Przed rekultywacją woda sklasyfikowana była jako poza klasowa, obecnie jest III klasa. Po rekultywacji – woda czysta, przejrzysta, dno twarde, piaszczyste. Przed rekultywacją – stawy był bardzo zarośnięte, zamulone i zanieczyszczone. Po wykonaniu tych zabiegów – stawy odzyskały swój pierwotny charakter – ponownie spełniają swoją rolę przyrodniczą i krajobrazową. Obecnie stawy i ich otoczenie są ostoją i stanowiskiem lęgowym ptactwa. Bytują tu łyski, kaczki, kurki wodne, łabędzie, gołębie grzywacze i bażanty. Oprócz wymienionych ptaków gniazduje tu rzadki gatunek drapieżnika – błotniak stawowy.

Rewitalizację rozpoczęto od prac porządkowych. Pierwszym działaniem było wycięcie nadmiaru roślinności. Zrealizowano to poprzez usunięcie połamanych drzew oraz dziko rosnących krzewów. Działanie to miało na celu poprawę nasłonecznienia lustra wody oraz umożliwienie falowania wody pod wpływem wiatru. Kolejnym etapem było wykoszenie nadmiaru hydrofitów, a w szczególności trzciny i pałki wodnej. Dokonano również mechanicznego usunięcia rzęsy, która tak się rozrastała, ze pokryła całą powierzchnię zbiornika. Następnym etapem było podniesienie poziomu lustra wody. Efekt ten osiągnięto poprzez wybudowanie tamy na cieku znajdującym się pomiędzy obydwoma stawami oraz na odpływie wody ze Stawu Mniejszego. To działanie pozwoliło na spiętrzenie i podniesienie poziomu wody o 30 – 50 cm. Wykonane uprzednio działania pozwoliły na realizowanie dalszych zadań. Przystąpiono do oczyszczania wody i dna zbiorników. Mechanicznie usunięto część osadów dennych oraz wszelkie odpadki takie jak śmieci, kawałki drzewa, gałęzie. Jednak mechaniczne usuwanie skutków eutrofizacji okazało się niewystarczające dla tego typu zbiorników. W Stawie Mniejszym zastosowano siarczan miedzi i błękit metylenowy celem odkażenia wody. Celem mineralizacji osadu w Stawie Mniejszym zastosowano Efektywne Mikroorganizmy.

Zalew rzeki  Muchawki w Siedlcach

Powierzchnia zalewu to 40 ha. Proces rekultywacji przebiegał w okresach wegetacyjnych w latach 2012 – 2013 r. Zastosowano metodę rekultywacji przy udziale efektywnych mikroorganizmów. Metody bazujące na zastosowaniu EM  są z powodzeniem stosowane w wspomaganiu wielu procesów bazujących na dekompozycji materii organicznej, zarówno w warunkach tlenowych jak i beztlenowych. Badania jakości wody oraz osadów dennych wykonano w marcu, czerwcu i lipcu 2011 r. oraz powtórzono je w 2012 i 2013 roku. Przed rekultywacją jakość wód w zalewie sklasyfikowano jako pozaklasową, natomiast w 2013 roku, po zakończeniu rewitalizacji woda została zaliczona do pierwszej klasy czystości. Wyniki jednoznacznie wskazują, iż zastosowanie wyżej wymienionej metody przyniosło pożądany efekt środowiskowy.

Zastosowana metoda rekultywacji przy użyciu efektywnych organizmów, przyniosła diametralną poprawę jakości środowiska wodnego. Wykorzystana metoda należy do najtańszych sposobów rekultywacji jezior, jest nieinwazyjna i w sposób naturalny pozwala na przywrócenie odpowiedniego stanu jakości wód.